Επενδυτική προσέγγιση

Αναζητούμε συνεχώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες στους τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε ήδη, αλλά και σε νέους τομείς που είτε συμπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα επενδυτικά ενδιαφέροντά μας είτε παρουσιάζουν νέες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες

Μέσω επενδύσεων και εταιρικών σχημάτων, επιδιώκουμε τη βέλτιστη απόδοση των επενδύσεών μας ή την προοπτική αύξησης των κεφαλαίων μας. Κάθε επένδυση αναλύεται και αξιολογείται από μια ομάδα στελεχών και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση μια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

Είμαστε βέβαιοι ότι η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και οι ικανότητές μας, καθώς και το εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο επαφών μας, αναδεικνύουν την Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings, σε έναν ελκυστικό επενδυτικό εταίρο.